دات نت نیوک

عنوان سخنرانی

سمت

سخنران

نقدی بر طرح تحول نظام سلامت

عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون فنی، آموزشی، پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور

دکتر ژاله عزتی

باور پذیری اقتصاد مقاومتی در کارگزاران پیش شرط تحول در حوزه  سلامت

رئیس اداره پیگیری از حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر حسن جان فدا

آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور

دکتر علی محمد آدابی

نقد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه اقتصاد سیاسی

انسان شناس پزشکی

دکتر مزدک دانشور

طرح تحول از منظر آمارهای رسمی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سابق

دکتر محمدحسن طریقت منفرد

ضعف حسابدهی در طرح تحول نظام سلامت

کارشناس اقتصاد درمان و برنامه­ریزی و پژوهشگر

دکتر حسین جودکی

راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پرستار بخش شیمی درمانی

آقای کریم عابدینی

 

دکتر دالوندی متولد سال 1340 در بروجرد

فارغ التحصیل رشته دکترای تخصصی سلامت سالمندی از دانشگاه کارولینسکای سوئد
 

مؤلف کتاب‌های:

1- چالش ها و نکته ها درمصاحبه های گزینشی،تحقیقی و رسانه ای

2- مفهوم خود و خودمراقبتی

3- اصول مراقبت های پرستاری در منزل