دات نت نیوک

آدرس ما

آدرس ستاد مرکزی سازمان :

تهران - خیابان استاد نجات الهی -کوچه شهید ارشد- پلاک 8 - سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

کد پستی : 1598774618

تلفن:

88935852-88892585-42949

88935854

پست الکترونیکی:

info@INO.IR

نام حوزه

نام

عنوان

داخلی مربوطه

حوزه ریاست

آقای فرجی

رئیس دفتر

302

خانم رضایی

کارشناس حوزه ریاست

301

آقای چراغی

دبیرخانه شورایعالی

305

خانم دکتر ظریف رفتار

مدیر کارآفرینی

222

روابط بین الملل

آقای محمدی

مدیر امور بین الملل

216

روابط عمومی

آقای امیرجانی

مدیر روابط عمومی

215

آقای پاشازاده

کارشناس روابط عمومی

201

خانم جوهری

کارشناس روابط عمومی

207

خانم جعفری

کارشناس روابط عمومی

223

حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی

آقای شریفی مقدم

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی

210

آقای درون کلایی

کارشناس امور هیئت مدیره ها

217

آقای بندری

مدیر امور اداری

210

خانم طاهر

کارشناس عضویت

204

آقای ترکاشوند

مسئول انفورماتیک

213/212

آقای شکرگزار

کارشناس مالی

109

آقای دهقانی

کارشناس مالی

107

خانم نجارلو

کارشناس دبیرخانه

205

حوزه فرهنگی و اجتماعی

آقای دکتر کشفی

معاون فرهنگی و اجتماعی

209

خانم نیک تبار

کارشناس فرهنگی (رفاهی)

202

آقای بلبلی

کارشناس دانشجویی

125

حوزه آموزشی و پژوهشی

خانم دکتر بهرامپوری

معاون آموزشی و پژوهشی

218

خانم رضایی

کارشناس آموزش

219

خانم توفیقی

مدیر داخلی فصلنامه

206

خانم علیزاده

کارشناس پژوهش

222

خانم فخار

کارشناس آموزش

118

خانم غفاری

کارشناس آموزش

103

خانم موسی پور

کارشناس آموزش

115

آقای حضرتقلی

کارشناس آموزش

102

کانون بازنشستگان

خانم شبانی

کارشناس امور بازنشستگان

100

حراست

آقای عیوض زاده

مدیر حراست

110