17 شهریور 1400

مادر پرستاری ایران:

بی توجهی به نقش پیشگیری پرستاران موجب اوج گیری کرونا شد

بی توجهی به نقش پیشگیری پرستاران موجب اوج گیری کرونا شد

مادر پرستاری ایران گفت: قانون به نقش پرستاران در جامعه و پیشگیری از بیماری ها توجه کرده است. اگر در عمل به این نقش پرستاران توجه شده بود و اصول بهداشتی گسترش می یافت، کرونا در جامعه این قدر اوج نمی گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، سادات سید باقر مداح در یازدهمین نشست شورای عالی نظام پرستاری در دوره پنجم افزود: برنامه توسعه کشور، کار پرستاران را به بیمارستان ها محدود نکرده است و به خدمات پرستاری در جامعه اشاره دارد. برای مثال در دوران کرونا، اگر دانشگاه های پرستاری و هیئت مدیره های نظام پرستاری با هم متحد می شدند و در سراسر کشور آموزش های پیشگیری از کرونا و رعایت اصول بهداشتی را ارائه می دادند کرونا در همان ابتدای شروع اوج نمی گرفت و شاهد پیک های متعدد نبودیم.

مادر پرستاری ایران گفت: کشور ما از نظر تربیت نیروی پرستاری بهترین آموزش ها را دارد. پرستاران از دانش و علم موثری در برای ارائه خدمات برخوردار هستند، اما متاسفانه خدمات آنها فقط محدود به بیمارستان ها شده است. در دنیا پرستاری محدود به بیمارستان نیست، بلکه پرستاران خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت و تامین سلامت را علاوه بر بیمارستان ها در جامعه و با هدف پیشگیری نیز ارائه می دهد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: با وجود کمبود نیروی پرستار، باید در نظر داشته باشیم فعالیت پرستاران محدود به بیمارستان نیست و اگر پرستاران در سطح جامعه مطرح بودند نقش پیشگیری موثری در بحران کرونا داشتند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته