دات نت نیوک

 

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، سازماني مستقل داراي هويت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف مقرر در قانون تشكيل گرديده است. در حال حاضر بالغ بر 100 هزار پرستار به طور داوطلبانه عضو اين سازمان هستند.

 

 

 • تلاش براي حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاري
 • كوشش در جهت برقراري، حفظ وحمايت از حقوق مادي، معنوي و صنفي پرستاران
 • تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت پرستاران
 • آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف و نوع خدمات پرستاران
 • تلاش در جهت اجراي موازين و ارزش‏هاي اسلامي در بخش پرستاري
 • كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات و اخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري
 • همكاري با سازمانها و مؤسسات قانوني در كشور و در مجامع بينالمللي
 

 

 • همكاري در تهيه و تعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف پرستاري
 • همكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش دانشجويان پرستاري در دانشگاههاي كشور
 • تلاش به منظور ارتقاء كيفي مهارتها و دانش فارغالتحصيلان پرستاري
 • كمك به ايجاد و گسترش زمينه‏‌هاي پژوهشي وتحقيقات علمي پرستاري در كشور و استفاده مفيد و كارآمد از دستاوردهاي اين تحقيقات
 • همكاري در تعيين استانداردهاي خدمات و شرح وظايف رده‏‌هاي مختلف پرستاري
 • همكار براي نظارت، كنترل وارزشيابي نحوه ارايه خدمات و رعايت قوانين و مقررات پرستاري
 • تعيين ضوابط براي صدور، تمديد يا لغو كارت عضويت در سازمان
 • همكاري در تعيين راههاي تبادل علمي، تحقيقاتي و حرفه‌‏اي با سازمانهاي قانوني داخل كشور و نيز با ساير كشورها و مجامع علمي و حرفه‏‌اي بينالمللي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي و خدماتي پرستاري