دات نت نیوک
چهارشنبه، 14 خرداد 1399
ثبت‌نام
Menu

تجمع پرسنل شرکتی خرم ‏آباد در مقابل بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

تجمع پرسنل شرکتی خرم ‏آباد در مقابل بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد
ارسال شده: شهریور 28, 1396
دسته ها: اخبارصنفی
نظرات: 0

صبح شنبه نیروهای خدماتی بیمارستان شهید رحیمی خرم ‏آباد به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شرکت‏های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مقابل بیمارستان تجمع کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ،  کارکنان بخش درمانی این بیمارستان از جمله پرسنل آزمایشگاهی، رادیولوژی و پیراپزشکی نیز به دلیل عدم پرداخت اضافهکاری و کارانهشان دست به تحصن و اعتراض زدند.

معترضین میگویند بیش از ۸ماه است که کارانه نگرفتهاند و حقوق اضافهکاریشان ۶ماه پرداخت نشده است. براساس این گزارش تشکیلات صنفی از جمله سازمان نظام پرستاری خرمآباد در جریان مطالبات جامعهی پرستاری است و پیگیریها همچنان ادامه دارد.

بیعدالتی در پرداخت کارانه بخش درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد

یکی از معترضین دراین باره گفت: پرسنل پیراپزشکی و پرستاری بیمارستان شهید رحیمی بیش از هشت ماه است که کارانه نگرفتهاند و اضافه حقوقمان ۶ماه است که پرداخت نشده است.

وی اضافه کرد: ما به دنبال روشنگری هستیم مشخص نیست کارانهی بیمارستان که حاصل درآمد بیمارستان است چگونه بین پرسنل اداری و درمانی بیمارستان تقسیم میشود، کادر درمانی بیمارستانی زحمات زیادی متحمل میشوند درحالی که هنوز اضافه حقوق و کارانه نگرفتهاند.

یکی دیگر از معترضین معتقد است که فقط درصد ناچیزی از درآمد بیمارستانها به کادر درمانی بهخصوص پیراپزشکیها تعلق میگیرد.

این معترض اظهار داشت: سهم پزشکان از درآمد بیمارستانها ۹۳درصد است در حالی که فقط ۷درصد آن سهم پرسنل اداری و درمانی است.

وی ادامه میدهد: پرداخت کارانه بیمارستانها شفاف نیست و چون به صورت کتبی در فیشهای حقوقی درج و گزارش نمیشود این شائبه وجود دارد که بیمارستانها در پرداخت کارانهها در حق پیراپزشکان اجحاف میکنند.

یک کارشناس پرستاری در ادامه گفت: بیمارستانهای لرستان با کمبود نیروی درمانی مواجهاند و پرستاران مجبورند شیفتهای اضافی و اجباری داشته باشند این درحالی است که بر اساس قانون باید برای هر تخت بیمارستان یک و نیم پرستار وجود داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما فقط به دنبال شفافسازی و روشنگری هستیم مطالبات ما سهم و حقی است که در ازای زحماتمان، وقتمان و تخصصی که داریم باید پرداخت شود.

این کارشناس تحصنها را کشوری میداند و افزود:کل کشور با این مشکل مواجهاند ما اعتراضاتمان را از طریق سازمان نظام پرستاری و تشکلهای صنفی پیگیری کرده‏ایم اما متأسفانه جواب قانع کننده‏ای نگرفتهایم.

یکی دیگر از معترضین اظهار داشت: نیروهای پرسنل بیمارستان به دو دسته درمانی و اداری تقسیم میشوند متأسفانه سهم اداریها که سختی کار کمتری دارند از کارانهی بیمارستان بیشتر از بخش درمان است درحالی که در بخش درمانی با کمبود نیرو مواجهایم شیفتهای فشرده، سختی کار و مسائل دیگر تمام انرژی همکارانمان در بخش درمان را میگیرد که درقبال آن نه اضافه حقوق و نه کارانه را به موقع دریافت نمیکنند.

وی تصریح کرد: تعداد پرسنل اداری بیمارستان شهید رحیمی از نیروهای درمانی و بالینی بیشتر است و سهم قابل توجهی از کارانهای که بین کل نیروها تقسیم میشود، بدون توجه و درنظر گرفتن زمان تخصیص داده شده به کار و سختی کار به نیروهای اداری داده میشود.

این معترض خاطر نشان کرد:۱۲۰ساعت اضافه حقوق برای کادر اداری تخصیص داده شده درحالی که تمام بار مسئولیت بیمارستان برعهده‏ی پرسنل درمانی است.

وی یادآور شد:۱۲۰ساعتی که بدون در نظر گرفتن حضور فیزیکی برای پرسنل اداری بیمارستان و معاونتها در نظر گرفته شده بی‏عدالتی است، دانشگاه علوم پزشکی هر بار یک بخش اداری به مجموعهی ستاد اضافه میکند و نیروی اداری استخدام میکند در حالی که در بخش درمان با کمبود نیروی درمانی مواجهایم و پرسنل در این بخش مجبورند چندین برابر توانشان خدمترسانی کنند.

این کارشناس بالین افزود: در طرح قاصدک اضافه کاری کادر درمانی و کارانه ضریب۲ و نیم دارد که براساس نرخ تورم و با توجه به اضافه شدن نرخ تعرفههای پزشکی و درمانی همچنان افزایش نداشته و همان مبالغ چندسال پیش پرداخت میشود.

وی معتقد است باید از ۷درصد کارانه بخش درمان، سهم کارانه بخش اداری از درمانی جدا محاسبه شود تا شفافسازی صورت گیرد.

معترضین همسو با اعتصابشان معتقدند باید سهم کارانه در فیش حقوقی درج شود تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در کار نباشد اگر براساس طرح قاصدک، همه چیز شفاف شود همه‏ی کارکنان بیمارستان متوجه‏ی روند تخصیص کارانهها خواهند شد.

پرداخت کارانه پرسنل بیمارستان شهید رحیمی در حال پیگیری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان دراین باره گفت: موج اعتراضات و تحصن کارکنان بیمارستانها کشوری است و فقط مشکل لرستان خاصه بیمارستان شهید رحیمی نیست.

وی افزود: پرداخت کارانه از محل درآمد بیمارستانها قانون کشوری دارد و بر اساس ضوابط خاص خود پرداخت میشود. اینکه معترضین معتقدند سلیقه‏ای است، صحت ندارد.

دکتر کوروش ساکی که از تجمع و تحصن نیروهای شرکتی خدماتی بیمارستان شهید رحیمی خرم‏آباد ابراز بیاطلاعی کرد، اظهار داشت: تمام مسائل مالی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عدم وصول مطالباتمان از بیمهها برمیگردد. اگر بیمهها به موقع بدهیهایشان به بیمارستان را پرداخت کنند ما هم از محل پرداخت آن مطالبات کارکنان بیمارستانها را پرداخت میکنیم.

وی با بیان اینکه ۷۰درصد مطالباتمان مربوط به سازمان بیمه سلامت است تصریح کرد: متأسفانه سازمان بیمه سلامت تأمین منابع نمیکند. اگر تأمین اعتبار به موقع صورت گیرد دچار مشکلاتی از این دست نخواهیم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود:۲۶۰میلیارد تومان از سازمان‏های بیمه‏گذار طلب داریم، سازمان بیمه سلامت تا آذرماه ۹۵ مطالبات ما را پرداخت کرده است و مابقی مطالبات تا امروز همچنان پرداخت نشده است.

ساکی  با بیان اینکه اعتراض و اعتصاب کارکنان بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد بررسی میشود اظهار کرد: متأسفانه جذب نیروی درمانی برای این بیمارستان باید از طرف وزارتخانه پیگیری شود چون براساس شاخصهای استانی و جمعیتی وزارتخانه دستور جذب و استخدام نیرو را صادر میکند.

وی ادامه داد: پرداخت کارانه‏ها براساس اشل کشوری صورت می‏گیرد و هیچ سلیقه‏ای در این زمینه اعمال نمی‏شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: پرسنل براساس سطح تحصیلات، تجربهی کاری و محل خدمت‏شان کارانه دریافت میکنند، کارانهی پرستاری که در بخش پرتردد اورژانس کار میکند با کارانهای که پرستارهای سایر بخشها دریافت میکنند، متفاوت است.

وی بیان کرد: حقوق کارکنان بیمارستان‏ها و مراکز درمانی را وزارت‏خانه و دولت پرداخت می‏کند و فقط کارانه‏ها را بیمارستان‏ها بر اساس درآمدشان پرداخت می‏کنند.

ساکی سهم پزشکان از درآمد بیمارستان‏ها را ۶۰درصد از کل دانست و افزود: پزشکان هستند که برای بیمارستان‏ها درآمدزایی می کنند و براساس حقی که برای‏شان محفوظ است این درصد به آنها تعلق میگیرد، سهم پرستاران ۱۵درصد و مابقی سهم سایر پرسنل است.

وی گفت: ما پیگیر پرداخت کارانه و اضافهکار پرسنل هستیم و به محض دریافت مطالباتمان از سازمانهای بیمهگر مشکلات معترضین را حل میکنیم.

 

Print
This is trial version.
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
3.0

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap esperanza gomes actris porno colombiana harte lesbenpornos telugu short film sex videos video de sexe bokepalam xvideos
gebze escort
ankara escort
ankara escort
kusadasi escort
Ümraniye Evden Eve Nakliyat böcek ilaçlama erkek kol saati
izmir üniversiteli escort bornova escort izmir escort partner buca escort Alanya escort bayanlar konyaaltı escort konyaaltı escort lara escort Eryaman escort etlik escort
Xnxx Porn Hd porno escort ankara
raf sistemleri
tempobet