دات نت نیوک
20 آبان 1396
پرستاران در ایران هیچ وقت بازنشسته نمی شود

عضوشورای عالی نظام پرستاری:

پرستاران در ایران هیچ وقت بازنشسته نمی شود

عضوشورای عالی نظام پرستاری گفت: براساس عدم اجرای صحیح قانون ارتقاء بهره وری ، پرستاران در ایران هیچ وقت بازنشسته نمی شوند.

RSS
1234